Vi finns där innan krisen infinner sig i vardagen

Krishantering

Nästan dagligen sker det olyckor och allvarliga händelser i vårt samhälle. Direkt eller indirekt drabbas människor plötsligt och oväntat och tillvaron slås i spillror. Stora värden kan raseras på mycket kort tid – Är du redo att hantera detta?

Det kan vara allt från att en medarbetare skadas eller förolyckas, till att något helt oväntat, exceptionellt inträffar. Vad som är en kris varierar givetvis från företag till företag, men när krisen är ett faktum, ja då står stora värden på spel, allt från mänskliga värden till företagets goodwill som snabbt kan vändas till badwill.

Då är det viktigt att ha en organisation som kan tyda incidenterna som visar på en annalkande kris och som därigenom kan starta upp ett krisledningsarbete och som därigenom förhindrar att krisen utvecklas till en katastrof. Krishantering är ett samlingsbegrepp för de systematiska åtgärder och metoder som vidtas då någon form av kris inträffar


Vad kan VI erbjuda er?

Vi har i princip inga paketlösningar att ge till våra kunder, utom i några få fall. I dessa fall handlar det om paketerade kurser som har till syfte att möta ett specifikt lagkrav som ger kursdeltagaren ett certifikat eller utbildningsbevis för att utöva sin verksamhet. När vi träffar en ny kund vill vi vara somen fyr i skärgården, ett verktyg som hjälper er på rätt väg.

För krishantering på kommual nivå har vi tagit fram ett koncept för såväl utbildning, som träning och övning. Vi är först i Sverige med ett övnings- och träningsprogram som heter RescueSim. Med hjälp av detta kan vi simulera allt från mindre, krisartade händelser till stora katastrofer - utan kostnadskrävande övningsorganisationer. Läs mer om vårt koncept för kommunal krishantering.

För krishantering inom företag och industrier som håller på med farliga och riskfyllda verksamheter bygger vårt koncept på att kunna simulera händelser som relateras till materialhantering och tillverkningsprocesser. Vågar ni låt oss sätta upp en övning för er? Ni får garanterat svar på om ert krisberedskapssystem fungerar. Läs mer om krishantering inriktat mot petrokemi och industriföretag!

För sjöfart-, offshore- och transportnäringen har vi stora möjligheter att skräddarsy såväl utbildningspaket som övnings- och träningspaket för krisberedskap. Vårt unika koncept tillåter oss att samköra både "Safety" och "Security" på ett spännande sätt. Läs mer om krishantering med inriktning mot hamnar, sjöfart och offshore!


Vad har NI för egentliga behov?

Många gånger är kunden inte helt säker på vad som behövs för sin verksamhet, i vissa fall har man fått anmärkningar från arbetsmiljöinspektionen, räddningstjänsten eller annan tillsynsmyndighet om att man inte har en fullgod krisberedskap. I andra fall trycker anställda och arbetstagarorganisationer på och kräver att företaget skall skaffa sig ett krisberedskapssystem eller uppgradera det man har. Men det finns även företag och organisationer som inser att det är bra att ha en beredskap för extraordinära situationer. Det behöver inte vara en olycka eller katastrof som inträffar, det kan lika gärna vara en produktionsmiss, felkonstruktion eller någon annan händelse som kan innebära en befarad badwill och ett stort massmedialt tryck vilket kan skada företaget eller organisationen.

Om NI inte har något fungerande krisberedskapssystem..

Kan vi hjälpa företaget eller organisationen med att bygga upp det eller justera ett befintligt system så att det passar verksamheten. Oftast väljer vi att inte skapa något nytt, utan att istället inrikta oss mot att ni kompletterar redan existerande system vid företaget eller organisationen om detta är möjligt.

Om NI har ett bra fungerande krisberedskapssystem..

Kan vi istället hjälpa kunden med att utvärdera systemet och medarbetarnas förmågor genom att iscensätta några övningar där man får pröva på att arbeta i det system som man har varefter en utvärdering sker med rekommendationer på åtgärder.

Om NI endast vill kompetensutveckla den egna personalen..

Då kan vi erbjuda kurser och utbildningar inom flera olika ämnesområden. Nedan presenteras några exempel på kurser som kan kombineras till en företags- eller organisationsanpassad utbildning för personal på olika nivåer, allt från ledningsgruppen till arbetsplatsansvariga och arbetsledare eller andra anställda.

• Katastrofplanering
• Katastrofpsykologi
• Människan och mänskliga reaktioner
• Krisberedskap, krisledning
• Krisledning; strategi, taktik, operativ verksamhet
• Kommunikation och massmediaträning
• Krisstöd och krishantering
• Konsekvens och sårbarhetsanalys

Några exempel på uppdrag vi haft

Ett företag inom byggnads- och konstruktionsbranschen

Vi arbetade med ett företag som hade ett dokumenterat krisledningssystem, men där man aldrig prövat det mot en större extraordinär händelse. Vi arrangerade en övning som omfattade såväl ledningsgrupp som flera av företagets arbetsställen samt där även representanter från samhällets olika delar medverkade och påverkade händelseförloppet.

Press, räddningstjänst, sjukvård, polis och anhöriga gjorde att övningen fick en otrolig realism.

Övningen medförde att företaget reviderade sitt krisledningssystem samt lät ett antal medarbetare förkovra sig i ämnet och en ny implementering av det reviderade systemet vidtog. Vid senare kontakter med företaget har det visat sig att de hade stor nytta av våra insatser då det senare inträffade en för bolaget extraordinär händelse

Ett rederi ringde en dag..

Och undrade om vi kunde hjälpa dem med att utveckla deras krisledningssystem – man hade inget direkt att arbeta med. I ett första läge utbildade vi rederiets ledningsgrupp och gav dem verktygen för att konstruera sitt egna system utefter de krav och riktlinjer som gäller för sjöfarten. Därefter fick vi i uppdrag att sätta upp flera övningar samt att validera deras system. De har nu ett fungerande krisledningssystem med kontinuerlig och systematisk utveckling.