Vi finns där innan krisen infinner sig i vardagen

Krishantering för industriföretag

Med inriktning mot er som håller på med Farlig verksamhet

Den som bedriver verksamheter där det hanteras stora mängder kemikalier eller där verksamheten av andra skäl medför risker för allvarliga skador på människa eller miljö, bedriver farlig verksamhet. Bedömning om en verksamhet är farlig eller inte görs av Länsstyrelsen i enlighet med lagen (2003:778) och förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. Exempel på typer av anläggningar som kan beröras är Sevesoanläggningar, anläggningar som hanterar farliga varor eller ämnen, samt flygplatser.

Verksamhetsutövarens skyldigheter

Den som äger anläggningen eller den som utövar verksamheten på anläggningen är skyldig att i skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap med personal och egendom, som kompletterar kommunens beredskap för räddningsinsats. Beredskapen vid anläggningen och i kommunen syftar till att kunna utföra effektiva räddningsinsatser vid en olycka inom den farliga verksamheten. Ägaren eller verksamhetsutövaren är även skyldig att i övrigt vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa skador från olyckor.

Vad kan KrisRisk då erbjuda er som bedriver farliga verksamheter?

Då vi får en förfrågan från en industri vill vi först analysera vad industrin vill öva, vilken omfattning och vilken personal som berörs. Därefter analyserar vi organisationen, arbetssätt vid olyckor och tillbud och vilken dokumentation som ligger till grund för detta i form av risk- och säkerhetsanalyser samt beredskaps- och insatsplaner. Utefter industrins behov och önskemål om omfattning, eventuell samverkan med kommuner, andra myndigheter och företag samt påverkan av externa faktorer som t.ex. press och allmänhet - så sätter vi sedan upp en eller flera övningar.

När vi genomför övningarna använder vi ofta vårt virtuella övningsprogram RescueSim som möjliggör att öva flera olika nivåer i miljöer som är bekanta i just den industri som vi befinner oss i. Alla medverkande kan observera händelseutvecklingen, se livereportage samt även följa konsekvenserna av fattade beslut. Allt vi gör loggas och spelas in så att vi efter övningens slut kan genomföra en grundlig utvärdering där det kan ingå att vi specialstuderar vissa funktioner, utvärderar aktuella handlingsplaner och arbetsmetoder - varefter vi lämnar förslag till åtgärder.

Jag vill läsa mer om simulatoranpassade övningar med RescueSim för industrier!

Vilka typer av övningar kan vi göra?

Det är egentligen fantasin och ekonomin som sätter gränserna för vad vi kan göra övningsmässigt - inget är för litet eller för stort för oss. Önskar ni mindre inriktade övningar mot enskilda befattningshavare eller stora fullskaliga övningar så kan vi hantera hela spannet däremellan. Med hjälp av vårt träningsprogram RescueSim kan vi även simulera stora händelser utan att behöva blanda in andra aktörer eller sätta upp dyra övningar. Är ni ett företag med verksamhet som faller under Sevesolagstiftningen, kan vi spela upp stora händelseförlopp som påverkar ett stort antal människor

Jag vill läsa mer om simulatoranpassade övningar med RescueSim för industrier!

Om NI endast vill kompetensutveckla den egna personalen..

Då kan vi erbjuda kurser och utbildningar inom flera olika ämnesområden. Nedan presenteras några exempel på kurser som kan kombineras till en organisationsanpassad utbildning för personal på olika nivåer, allt från företagsledning, krisledningsgrupp och enskilda tjänstemän till insatspersonal och annan berörd personal.

• Katastrofplanering
• Katastrofpsykologi
• Människan och mänskliga reaktioner
• Krisberedskap, krisledning
• Krisledning; strategi, taktik, operativ verksamhet
• Kommunikation och massmediaträning
• Krisstöd och krishantering
• Konsekvens och sårbarhetsanalys

Välkomna att prova oss!