Vi finns där innan krisen infinner sig i vardagen

Kommunal krishantering

Grunden för samhällets krisberedskap - Den finns hos våra kommuner

Kommunen bedriver många verksamheter som måste fungera oavsett om det är en vanlig vardag eller om det har inträffat en mindre eller mer allvarlig kris. Verksamheter som räddningstjänst, skola, äldreomsorg tar vi som självklara, men även viktiga försörjningar av t.ex. vatten, avlopp och fjärrvärme, måste fungera. För att klara detta måste kommunerna förbereda sig för hur viktiga verksamheter skall kunna fortsätta att fungera vid översvämningar, elavbrott, olyckor och annat som kan inträffa.

Kommunens skyldighet

Är att ha en plan för hur man skall hantera extraordinära händelser. Denna plan grundas på en risk och sårbarhetsanalys av all verksamhet som måste kunna fungera vid en extraordinär händelse. Detta innebär att alla kommuner skall planera och öva hur man skall hantera t.ex. översvämningar, elavbrott och olyckor som påverkar samhället.

Med andra ord, alla förtroendevalda och anställda inom kommunen som berörs skall utbildas och övas. Därtill kommer att kommunen också har behov av att samverka med andra funktioner i samhället som är viktiga för krishanteringsförmågan, t.ex. andra myndigheter, frivilligorganisationer, trossamfund, föreningar, företag.

Att öva och träna

En av våra erfarenheter av kommunal krishantering är att ganska ofta är det den person som samordnar och utför arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser även är den person som leder arbetet med att upprätta handlingsplaner för olika typer av extraordinära händelser. Därtill kommer att samma person också är den som leder arbetet med att planera och genomföra övningar där förtroendevalda och anställda i kommunen skall övas. I mindre kommuner ankommer ofta denna uppgift på räddningschefen och hans stab. Detta är lite olyckligt eftersom en person med en sådan roll också har behov av att övas - med anledning härav har vi tagit fram ett koncept som följer.

Vad kan KrisRisk då erbjuda kommunerna?

Då vi får en förfrågan från en kommun vill vi först analysera vad kommunen vill öva, vilken omfattning och vilken personal som berörs. Därefter analyserar vi kommunens organisation, arbetssätt vid extraordinära händelser och vilken dokumentation som ligger till grund för detta i form av risk- och sårbarhetsanalyser samt planer för extraordinära insatser.

Utefter kommunens behov och önskemål om omfattning, samverkan med andra myndigheter, frivilligorganisationer, trossamfund, föreningar och företag samt påverkan av externa faktorer som t.ex. press och allmänhet - så sätter vi sedan upp en eller flera övningar.

När vi genomför övningarna använder vi ofta vårt virtuella övningsprogram RescueSim som möjliggör att öva flera olika nivåer i miljöer som är bekanta i just den kommun som vi befinner oss i. Alla medverkande kan observera händelseutvecklingen, se livereportage samt även följa konsekvenserna av fattade beslut.

Allt vi gör loggas och spelas in så att vi efter övningens slut kan genomföra en grundlig utvärdering där det kan ingå att vi specialstuderar vissa funktioner, utvärderar aktuella handlingsplaner och arbetsmetoder - varefter vi lämnar förslag till åtgärder.

Vilka typer av övningar kan vi göra?

Det är egentligen fantasin och ekonomin som sätter gränserna för vad vi kan göra övningsmässigt - inget är för litet eller för stort för oss. Önskar ni mindre inriktade övningar mot enskilda befattningshavare eller stora fullskaliga övningar så kan vi hantera hela spannet däremellan. Med hjälp av vårt träningsprogram RescueSim kan vi även simulera stora händelser utan att behöva blanda in andra aktörer. Är ni en kommun som har företag med verksamheter som faller under Sevesolagstiftningen, kan vi spela upp stora händelseförlopp som påverkar ett stort antal människor.

Om NI endast vill kompetensutveckla den egna personalen..

Då kan vi erbjuda kurser och utbildningar inom flera olika ämnesområden. Nedan presenteras några exempel på kurser som kan kombineras till en organisationsanpassad utbildning för personal på olika nivåer, allt från förtroendevalda i krisledningsnämnder till tjänstemän och andra anställda i kommunens förvaltningar.

- Katastrofplanering
- Katastrofpsykologi
- Människan och mänskliga reaktioner
- Krisberedskap, krisledning
- Krisledning; strategi, taktik, operativ verksamhet
- Kommunikation och massmediaträning
- Krisstöd och krishantering
- Konsekvens och sårbarhetsanalys

Välkomna att prova oss!