Vi finns där innan krisen infinner sig i vardagen

Krishantering sjöfart

Krishantering för Hamnar, Rederier och Offshore

Med inriktning för er som håller på med verksamheter inom sjöfart och offshoreverksamhet

Den som bedriver verksamheter inom nämnda branscher har många olika regelverk att förhålla sig till. Allt från sjöfartsbranschens STCW-kod och offshorebranschens OPITO-standarder till gränsöverskridande ISPS-kod samt all annan nationell och internationell lagstiftning. Därtill kommer företag, t.ex. vissa hamnar, som håller på med farlig verksamhet i enlighet med Sevesolagstiftningen. Avseende Krishantering eller hantering av särskilda händelser så är det många faktorer som spelar in. Vi har därför valt att specialisera oss på Krishantering i dessa unika miljöer. 

Vad kan KrisRisk erbjuda inom detta spectra? 

Då vi får en förfrågan från ett rederi, hamn eller industri vill vi först analysera vad kunden vill öva, utvärdera och träna samt  i vilken omfattning och vilken personal som berörs. Därefter analyserar vi organisationen, arbetssätt vid oförutsedda händelser, olyckor och tillbud samt vilken dokumentation som ligger till grund för detta i form av risk- och säkerhetsanalyser, beredskaps- och insatsplaner. Utefter rederiets, hamnens eller industrins behov och önskemål om omfattning, eventuell samverkan med kommuner, andra myndigheter och företag samt påverkan av externa faktorer som t.ex. press och allmänhet - så sätter vi sedan upp en eller flera övningar.

När vi genomför övningarna använder vi ofta vårt virtuella övningsprogram RescueSim som möjliggör att öva flera olika nivåer i miljöer som är bekanta för just de övade. Alla medverkande kan observera händelseutvecklingen, se livereportage samt även följa konsekvenserna av fattade beslut. Allt vi gör loggas och spelas in så att vi efter övningens slut kan genomföra en grundlig utvärdering där det kan ingå att vi specialstuderar vissa funktioner, utvärderar aktuella handlingsplaner och arbetsmetoder - varefter vi lämnar förslag till åtgärder.

Jag vill läsa mer om simulatoranpassade övningar och utbildningar med RescueSim för industrier
Jag vill läsa mer om simulatoranpassade övningar och utbildningar med RescueSim för sjöfart och offshore
Jag vill läsa mer om simulatoranpassade övningar och utbildningar med RescueSim för hamnar och hamnterminaler

Vilka typer av övningar kan vi göra?

Det är egentligen fantasin och ekonomin som sätter gränserna för vad vi kan göra övningsmässigt - inget är för litet eller för stort för oss. Önskar ni mindre inriktade övningar mot enskilda befattningshavare eller stora fullskaliga övningar så kan vi hantera hela spannet däremellan. Med hjälp av vårt träningsprogram RescueSim kan vi även simulera stora händelser utan att behöva blanda in andra aktörer eller sätta upp dyra övningar. Är ni ett företag med verksamhet som faller under Sevesolagstiftningen, kan vi spela upp stora händelseförlopp som påverkar ett stort antal människor.

Om NI endast vill kompetensutveckla den egna personalen..

Då kan vi erbjuda kurser och utbildningar inom flera olika ämnesområden. Nedan presenteras några exempel på kurser som kan kombineras till en organisationsanpassad utbildning för personal på olika nivåer, allt från företagsledning, krisledningsgrupp och enskilda tjänstemän till insatspersonal och annan berörd personal. Genom våra samarbetspartners kan vi även arrangera certifikatskurser inom STCW.

• Katastrofplanering
• Katastrofpsykologi
• Människan och mänskliga reaktioner
• Krisberedskap, krisledning
• Krisledning; strategi, taktik, operativ verksamhet
• Kommunikation och massmediaträning
• Krisstöd och krishantering
• Konsekvens och sårbarhetsanalys

Välkomna att prova oss!