Vi finns där innan krisen infinner sig i vardagen

RescueSim

Virtuell simulatorträning

För oss har RescueSim blivit ett revolutionerande verktyg som vi kan använda vid såväl utbildning som träning och övning. Nedan beskriver vi några av tillämpningsområdena som vi funnit med RescueSim.

Förutom att användas för övning och träning av enskilda individer eller team - så har det även blivit ett viktigt verktyg för oss när vi genomför krisledningsövningar, simulerar arbetsplatsolyckor och utvärderar företag och organisationers kris- och riskhanteringssystem. Även vid massmedial träning är det ett bra verktyg då vi kan skapa olika typer av händelsescenarier. Så för oss har RescueSim blivit ett verktyg där det egentligen bara är fantasin som sätter gränserna hur vi kan utnyttja systemet.

För räddningstjänster

Verkliga övningar är det absolut bästa sättet för att utveckla individers kompetenser och förmågor att fatta beslut, men det är ofta tidskrävande och dyrt. Med hjälp av RescueSim förbereder vi er personal för olika typer av incidenter genom att låta dem träna i en realistisk virtuell miljö, utan risker, kostnader och tid som associeras med traditionella och omfattande övningar.

Den övade upplever realistiska händelser och kan prova olika åtgärdsstrategier. Våra instruktörer kan enkelt bygga ett scenario och har full kontroll över händelserna under utövandet. Med verktygslådan kan läraren påverka övningsförloppet genom att ändra de olika elementn som t.ex. brand, explosioner, rök, gasmoln, spill, väderförhållanden, tillgång till utrustning, komplexiteten av incident, etc. Detta gör varje övningsmodul dynamisk och realistisk. En detaljerad logg skapas över alla åtgärder som gör det möjligt för bra utvärderingar efter övningen.

Läs mer och se bilder från modulen här

Översvämning - Kommunal krisberedskap

Samhällets krisberedskap har sin grund i kommunerna och ju bättre kommunen är på att hantera en kris, desto bättre blir hela samhället på att klara kriser. I kommunerna finns många verksamheter som måste fungera även under olika typer av kriser, några exempel är vattenförsörjning, räddningstjänst och skola. För att kunna klara av detta måste kommunerna förbereda sig och även öva detsamma.

Vi har nu möjlighet att med RescueSim virtuellt sätta upp olika typer av extraordinära händelser som ger övningarna stor realism samt möjlighet för såväl politiker i krisledningsgrupper eller krisledningsnämnder som verksamhetschefer och dess underställda personal att övas, fatta beslut och observera effekter och konsekvenser av fattade beslut. Även samarbete med närstående myndigheter och påverkan av externa faktorer som press, anhöriga och allmänt nyfikna kan spelas upp. 

Hamnar, hamnterminaler och rederier

För hamnar, terminalområden och rederier finns möjligheter att skapa olika typer av incidenter. Som t.ex. bränder ombord på fartyg, kollisioner fartyg emellan, oljeutsläpp, gasläckage mm. Kan låta som enbart fokus mot ”Safety”, men även scenarier som inkluderar ”Security” är lätta att iscensätta – allt anpassas utefter era önskemål och målsättningar.

De olika händelser och miljöer som kan skapas möjliggör träning, utbildning och övning av allt från hamnmyndighetens krisledningsstab till rederier, räddningstjänster och enskilda individer som t.ex. PFSO, befälhavare eller annan säkerhetspersonal.

Läs mer och se bilder från modulen här

Industrier, petrokemi och oljedepåer

För företag som håller på med lite mer avancerad industriell produktion kan vi erbjuda såväl företagsledning, krisledningsorganisation, personal som industriräddningstjänster, möjligheter att träna och öva allt från vardagliga händelser till komplexa scenarier.

Utefter era behov kan den eller de som ni vill utbilda, träna eller öva, få ställas inför situationer och scenarier där de skall göra avväganden och fatta beslut som sedan observeras på olika sätt. Vi kan skapa ett oändligt antal miljöer och scenarior där såväl Safety som Security kan simuleras. När man bedömt situationen och avgjort den bästa strategin för fortsatt arbete och beordrat detsamma, då kan man direkt observera konsekvenserna av fattade beslut.

Läs mer och se bilder från modulen här

Offshore och shipping

Det finns även en modul som inriktar sig mot offshoreindustrin, både avseende arbete och insatser ombord på plattformar som insatser ombord på supplyfartyg eller i miljöerna kring dessa. Vi kan skapa scenarier som lämpar sig väl för både besättningar ombord på dessa enheter eller för rederier och oljebolag som har att hantera helheten.

Möjligheterna som skapas kan möjliggöra avancerade krisledningsspel för oljebolag och rederier där allt från bränder till miljöpåverkande olyckor som t.ex. oljeutsläpp kan simuleras. Det går givetvis även att träna och öva besättningar och enskilda insatsgrupper

Läs mer och se bilder från modulen här