Vi finns där innan krisen infinner sig i vardagen

Riskhantering

Riskhantering, eller Risk management som man oftast uttrycker det, är ett samlingsnamn för den systematiska verksamhet som man bedriver för att inventera, analysera och förebygga olika typer av risker i en verksamhet. Sover DU gott om natten – eller är detta något som oroar dig?

Det finns nog inget begrepp som spänner över en sådan bredd som ordet Riskhantering, "Risk management". Dock kan vi säga att den gemensamma nämnaren är att oavsett vad vi menar så syftar alla åtgärder inom Riskhantering mot ”att en verksamhets resurser och inkomstmöjligheter skall skyddas mot skador så att företagets/organisationens och verksamhetens mål kan nås till en så låg kostnad som möjligt”

I vardagen har vi många osäkerheter att hantera. Desto bättre vi blir på att systematisera vårt arbete för att upptäcka presumtiva risker, analysera desamma och förebygga eller minimera risken att drabbas av dem – Ja, desto starkare blir företaget/organisationen och dess förmåga att utvecklas och nå uppsatta mål och visioner!

Vi är inte främmande för vare sig små eller stora, komplexa uppdrag..

Där vi hjälper er med hela ert riskhanteringsarbete. Vårt arbete och arbetsmetodik följer internationell standard ISO 31000:2009, och vi sätter ihop den arbetsgrupp som passar just ert företag och organisation bäst.

Inledningsvis vill vi först lära känna företaget och organisationen vi skall arbeta med, detta för att få en förståelse för verksamheten, dess mål, miljö och förutsättningar. I nästa steg kommer själva riskbedömningen som omfattar tre steg, riskidentifiering, riskanalys och riskutvärdering. Riskbedömningen syftar till att identifiera och värdera de risker som organisationen är påverkad av och som kan avgöra förmågan att nå uppsatta mål.

Då riskbedömningen är klar och identifierade risker är bedömda och rangordnade utifrån era kriterier ingår vi i nästa fas som vi benämner riskbehandling. Under denna fas väljer ni vilka åtgärder som skall vidtas och i vilken prioriteringsordning det skall ske. Slutligen går vi in i en fas av övervakning och granskning där utfört uppdrag implementeras i er organisation och metoder utvecklas för bevakning av er riskmiljö. Detta processarbete skall självklart harmonisera med era lednings- och kvalitetssystem i övrigt och vara en naturlig del av er vardag.

Om ni redan har ett bra fungerande riskhanteringssystem..

Kan vi istället hjälpa er med att utvärdera systemet och medarbetarnas förmågor genom att iscensätta ett antal olika scenarior där ni får pröva om systemet fungerar varefter en utvärdering sker med rekommendationer på eventuella åtgärder.

Era behov styr..

Oavsett om ni har behov av att utbilda en begränsad skara människor i en ledningsgrupp, eller om ni har behov av att nyskapa alternativt revidera hela ert riskhanteringssystem – ja, då har vi ett brett kontaktnät av konsulter med kompetenser inom de flesta områden, Tveka inte att kontakta oss och låt oss ge er ett förslag!

Exempel på uppdrag vi haft:

Vi genomförde ett uppdrag för ett företag som arbetar med anläggningsarbete i kust och havsregioner. De hade fått ett uppdrag i ett sydamerikanskt land där det inte fanns någon svensk beskickning och man visste inte riktigt hur man skulle agera. Detta var en helt ny typ av uppdrag för företaget och man hade ingen aning om vilka risker som fanns med detta. Vi genomförde en riskidentifiering, riskanalys och riskutvärdering där fokus låg på aktuell region och det klimat som rådde där. Därefter uppdaterade vi tillsammans med företaget deras risk- och krishanteringsrutiner, anpassade dessa utefter aktuellt uppdrag och utbildade personalen. Efter uppdragets genomförande fick vi mycket positiv feedback på vårt arbete.