Vi finns där innan krisen infinner sig i vardagen

Systematiskt säkerhetsarbete

Systematiskt säkerhetsarbete är ett samlingsbegrepp för ett företag eller organisations organiserade arbete med alla de typer av säkerhetsarbete som ankommer beroende på verksamhetens art. Arbetsformen för det systematiska säkerhetsarbetet utgår i de flesta fall från modellen PDCA-cykeln (Plan, Do, Check, Act), men har formats lite olika beroende på gällande ISO system och myndigheters krav på uppbyggnad, då sådana krav föreligger.

Begreppet spänner över så mycket och för många företag och organisationer är det en djungel av lagar, förordningar och andra regler som styr verksamheten och som ibland tycks ställa orimliga krav på ens organisation för att kunna efterlevas.

För oss är det viktigt att först lära känna kunden, dennes företag och organisation som vi skall arbeta med - Detta för att få en förståelse för verksamheten, dess mål, miljö och förutsättningar. Därefter är det mycket enklare att se kundens egentliga behov och vår målsättning är alltid att sträva mot enkelhet i våra förslag till lösningar. Att samordna systematiska arbetsmoment och integrera dessa i befintliga kvalitetsledningssystem är viktiga komponenter för oss.

Vad ingår i begreppet Systematiskt Säkerhetsarbete?

Vi har nedan listat några tänkbara komponenter, varav dessa är de vanligaste som vi råkar ut för, men det finns givetvis fler beroende på er verksamhets art.

• Arbetsmiljöarbete
• Brandskyddsarbete
• Fysisk säkerhet och anläggningssäkerhet
• Informationssäkerhet
• Krishantering, Crisis Management - Läs mer!
• Miljösäkerhetsarbete (inkl. livsmedel)
• Omvärldsanalys
• Personsäkerhet
• Resesäkerhet
• Riskhantering, Risk Management - Läs mer!
• Signalskydd
• Säkerhetsprövning
• Säkerhetsskydd

Vad kan VI erbjuda ER?

KrisRisk samlade erfarenheter inom nämnda områden innebär att vi kan analysera ert företags- eller organisations behov på ett säkert och seriöst sätt. Om ni sedan har ett behov av enskilda insatser, justerade ledningssystem eller organisatoriska förändringar – ja, det är frågor som får mogna efterhand. Vår princip är alltid att den första övergripande konsultationen är kostnadsfri, varefter vi presenterar förslag till fortsatt arbete för er..

Vet ni redan nu vad ni är ute efter kan ni följa ovanstående läs-mer-länkar för mer information.